Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
55.3
55.3%
57 phiếu
Bạn bè giới thiệu
17.5
17.5%
18 phiếu
Qua email quảng cáo
6.8
6.8%
7 phiếu
Qua phương tiện khác
20.4
20.4%
21 phiếu
Tổng cộng: 103 phiếu