Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
54.9
54.9%
56 phiếu
Bạn bè giới thiệu
17.6
17.6%
18 phiếu
Qua email quảng cáo
6.9
6.9%
7 phiếu
Qua phương tiện khác
20.6
20.6%
21 phiếu
Tổng cộng: 102 phiếu