Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
54.5
54.5%
55 phiếu
Bạn bè giới thiệu
17.8
17.8%
18 phiếu
Qua email quảng cáo
6.9
6.9%
7 phiếu
Qua phương tiện khác
20.8
20.8%
21 phiếu
Tổng cộng: 101 phiếu